Career

             
หากคุณคือคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีเป้าหมายในชีวิต หากคุณมองหาโอกาสที่จะร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติที่ความมั่นคง และให้ผลตอบแทนตามความสามารถที่แท้จริง เราพร้อมที่จะมอบโอกาสนั้นให้คุณ


Job Description : System Support

 

ตำแหน่ง
System Support
จำนวนที่รับ
2
วุฒิการศึกษา
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
เพศ / อายุ
ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
ประสบการณ์

• มีประสบการณ์ทางด้านการเดินสาย LAN

• เคยประกอบคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรมพื้นฐาน

• เคยผ่านงานด้านบริการลูกค้า

ลักษณะสำคัญ

• สามารถขับรถได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

• ทำงานเป็นกะได้ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

• มีความขยัน อดทน และมีความซื่อสัตย์

• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

• สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

หน้าที่งาน

• รับโทรศัพท์ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้

• ON SITE

• เตรียมเครื่องฯ เพื่อติดตั้งระบบ

• STAND BY เมื่อลูกค้าเปิดร้าน

• อื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานสั่งการ

ฝ่าย
ฝ่ายบริการ
Upload Resume
 
Job Description : Sales Executive

 

ตำแหน่ง
Sales Executive
จำนวนที่รับ
2
วุฒิการศึกษา
วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,บริหารธุรกิจ
เพศ / อายุ
ชาย-หญิง อายุ 24-35 ปี
ประสบการณ์

• มีประสบการณ์ทางด้านการขายอย่างน้อย 3-5 ปีหรือมีความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีกและส่ง
• มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารและการจัดการฝ่ายขายอย่างน้อย 2 ปี

ลักษณะสำคัญ

• บุคลิกดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• พูดและเขียนอังกฤษ-พอใช้
• ใช้โปรแกรมพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้ เช่น MS Office, Internet

หน้าที่งาน

• สามารถปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดให้
• มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
• รายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอตามระเบียบของบริษัท
• ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และรอบคอบ

ฝ่าย
ฝ่ายขาย
Upload Resume